Эрүүл мэндийн боловсролын мэдээ мэдээллийн цогц сайт

Танд тусална
Суулгаж буй хүүхдийн биеийн байдлыг үнэлэх сорил
Дараах шинж тэмдэгүүд илэрч байна уу?