Эмийн хайлт

Энэхүү хайлтын систем нь Монгол улсад хэрэглэх, борлуулах зөвшөөрөлтэй эмийн бүртгэл дээр үндэслэгдсэн болно. Хайлтын систем нь хэрэглэгчид зөвхөн мэдээлэл хүргэх зорилготой. Хайлтын үр дүнд гарсан мэдээллүүд нь эмийн заавар, жорыг орлохгүй болохыг анхаарна уу